اخبار ‘ اطلاعیه ها ‘ مطالب علمی درس زیست شناسی

توضیح برنامه

در هر نیمه ماه (15 روز) یک جلسه آزمایشگاه در نظر گرفته شده است عمده ی آزمایش ها در کتاب های درسی به صورت فعالیت آموزشی وجود دارد و دستور انجام آزمایش در کتاب موجود است. توضیحات ضروری هر آزمایش در کنار آن مشخص گردیده است.

 

برنامه آزمایشگاه زیست شناسی سال اول

علوم زیستی و بهداشت

 

نیمه اول مهرماه

               مشاهده و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و فضای آزمایشگاه زیست شناسی

نیمه دوم  مهرماه

 1. آشنایی با میکروسکوپ
 2. تهیه ی یک لام میکروسکوپی از بشره ی پیاز

نیمه اول آبان ماه

 1. طبقه بندی موجودات زنده بر اساس شباهت ها و تفاوت ها
 2. بررسی خطاهای حواس در آزمایشگاه

نیمه دوم آبان ماه

آزمایش اثر دما بر فعالیت  غشاهای زیستی

فعالیت صفحه ی 12 کتاب علوم زیستی

نیمه اول آذرماه

 1. مشاهده ی سلول های گیاهی و برخی از اندامک های سلولی(هسته,واکوئل,پلاست ها )مطالعه بخش درونی میوه پرتقال فعالیت صفحه ی 13 کتاب علوم زیستی
 2. فعالیت صفحه ی 14 کتاب علوم زیستی و بهداشت

نیمه دوم آذرماه

 1. طراحی و انجام آزمایش برای سوال های زیر (برای نمونه یک سوال ذکر شود)
  • افزایش شدت نور چه اثری بر سرعت فتو سنتز دارد؟
  • تغییرات غلظت CO2 محیط بر روی سرعت فتو سنتز چه تأثیری دارد؟
  • آیا در گیاهان مختلف سرعت فتو سنتز متفاوت است؟
  • اثر نور و دما بر تشکیل کلرو پلاست در گیاه چگونه است؟

دی ماه

            امتحانات

نیمه اول بهمن ماه

               تشخیص نشاسته,قندهای ساده (گلوکز ,فروکتوز),پروتئین و چربی در مواد غذائی

نیمه دوم بهمن ماه

بررسی اثر حرارت و تغییر PH  بر پروتئین های شیر و تخم مرغ ,فعالیت صفحه ی 24 کتاب علوم زیستی و بهداشت

نیمه اول اسفندماه

طراحی و اجرای آزمایش

اثر پختن و حرارت دادن مواد غذائی در کاهش آلودگی های میکروبی آنها چگونه است؟

(طراحی ,اجرا و کسب نتایج و تفسیر یافته ها بر عهده ی دانش آموزان  است)

نیمه دوم اسفند ماه

               تعیین گروه های خونی فعالیت صفحه ی 51 کتاب علوم زیستی و بهداشت

نیمه دوم فروردین ماه

مشاهده و مطالعه موجودات زنده در یک اکو سیستم و تعیین انواع روابطی که بین اجزای آن اکو سیستم وجود دارد.

فعالیت صفحه ی 81 کتاب علوم زیستی و بهداشت

نیمه اول اردیبهشت ماه

بررسی پراکندگی جانداران در محیط با استفاده از روش نمونه برداری با چارچوب(صفحه ی 86 کتاب علوم زیستی و بهداشت)

نیمه دوم اردیبهشت ماه

               تهیه ی مدل و پوستر آموزشی از یکی از عناوین زیر:

1.    ساختار ویروس و اجزای آن در ویروس آنفولانزا

2.   ماکت باکتری (تاژک دار همراه با کپسول)

3.   راه های دفاعی بدن در برابر میکروب ها

4.   مبارزه گلبول های سفید با میکروب

 


برنامه آزمایشگاه زیست شناسی سال دوم علوم تجربی

زیست شناسی و آزمایشگاه یک

 

نیمه اول مهرماه

 1. جستجوی برخی از مواد آلی در مواد غذایی (هیدرات های کربن مانندگلوکز و ساکارز ,چربی و پروتئین) انجام این آزمایش نیاز به دستور العمل شناسایی مواد آلی دارد که می توان از کتابهای چاپ سالهای پیش استفاده نمایید.
 2. تهیه ی قند از کاغذ(فعالیت صفحه ی 19 کتاب)

نیمه دوم مهرماه

تهیه ی محیط کشت باکتری ها و کشت آنها در شرایط مناسب

مطالعه تولید آنزیم آمیلاز در باکتری های خاک (فعالیت صفحه ی 27 کتاب)

نیمه اول آبان ماه

 1. کار با میکروسکوپ :مشاهده ساختار میکروسکوپی پر پرندگان و تهیه ی مقیاس برای تصاویر میکروسکوپی (صفحات 32 و 33 کتاب دوم)
 2. مشاهده ضخامت دیواره ی سلولی در بافت های مختلف گیاهی (بافت اپیدرمی ,کلانشیم ,اسکرانشیم)فعالیت جانبی صفحه ی 33 کتاب

نیمه دوم آبان ماه

آزمایش مشاهده  پدیده های پلاسمولیز و تورژسانس در سلول های گیاهی (بشره پیاز) و سلول های جانوری (گلبولهای قرمز خون)فعالیت صفحه ی 53

نیمه اول آذرماه

مشاهده ی سلول های گیاهی و جانوری (اپیدرم پیاز,تره,سلولهای خزه,اسپیرو ژیر,سلولهای پوششی دهان,ماهیچه ی مخطط)صفحات 48 و 49 کتاب

نیمه دوم آذرماه

 1. مطالعه بافت های گیاهی (برش گیری,رنگ آمیزی و مطالعه ی میکروسکوپی ),فعالیت های صفحه 65
 2. مطالعه لام های آماده بافت های جانوری (خون,بافت عصبی,بافت استخوانی انواع بافت های پوششی )

دی ماه

               امتحانات

 

نیمه اول بهمن ماه

               تشریح پرنده (ترجیحا کبوتر)ومطالعه دستگاههای گوارش ,تنفس,تولید مثل و گردش خون

 

نیمه دوم بهمن ماه

 1. مطالعه اثر آنزیم های موجود در بزاق در مواد نشاسته ای (طراحی و اجرای آزمایش),فعالیت صفحه ی 80 کتاب موضوع 4

نیمه اول اسفندماه

تشریح ماهی(ترجیحا ماهی قرمز,گلدفیش )مطالعه ی آبشش ها,لوله ی گوارش, قلب و رگها)

مقایسه ی هوای دم و بازدم (فعالیت صفحه ی94 کتاب)

نیمه دوم اسفندماه

 1. اندازه گیری ظرفیت شش ها(فعالیت صفحه ی 91 کتاب)

نیمه دوم فروردین ماه

 1. تشریح قلب گوسفند(فعالیت صفحه ی 99 کتاب)
 2. مشاهده ی گردش خون در باله های ماهی (فعالیت صفحه ی 105 کتاب)

نیمه اول اردیبهشت ماه

 1. تهیه ی لام گسترش خونی و مطالعه ی سلولهای خونی
 2. اندازه گیری سرعت طپش قلب(صفحه ی 101 کتاب)
 3. تشریح کلیه گوسفند(صفحه ی 125 کتاب)

نیمه دوم اردیبهشت ماه

 1. تهیه ی آشام سنج و اندازه گیری سرعت تعرق در گیاهان (فعالیت 121 کتاب)
 2. تعیین سرعت خروج آب از گیاه (فعالیت121 کتاب)
 3. کشف راه عبور آب در گیاه (فعالیت صفحه ی 122 کتاب)

برنامه آزمایشگاه زیست شناسی سال سوم رشته علوم تجربی زیست شناسی و

آزمایشگاه 2

 

نیمه اول مهرماه

بررسی اثر مواد شوینده و ضد عفونی کننده بر رشد باکتری ها و قارچ ها (طراحی و اجرای آزمایش)

بررسی انعکاس زرد پی زیر زانو (فعالیت صفحه ی 46 کتاب)

نیمه دوم مهرماه

 1. تشریح مغز گوساله(فعالیت صفحه ی 50کتاب)
 2. تعیین حساسیت پوست (فعالیت صفحه ی 58 کتاب)

نیمه اول آبان ماه

تشریح چشم گوساله (فعالیت صفحه ی 61 کتاب)

فعالیت تعیین نقطه ی کور (فعالیت صفحه ی 61 کتاب)

نیمه دوم آبان ماه

 1. تعیین مناطق چشایی زبان(فعالیت صفحه ی 66 کتاب)
 2. بررسی میکروسکوپی چشم مرکب در حشرات

نیمه اول آذرماه

 1. استخراج DNA از سلول های پیاز (صفحه ی 108 کتاب)
 2. تهیه ی مدلهای جهش کروموزومی (صفحه ی 123 کتاب)

نیمه دوم آذر ماه

تهیه ی مدل میتوز(صفحه ی 133 کتاب)

مشاهده ی جوانه زدن در مخمر (فعالیت صفحه ی 145 کتاب)

دی ماه

               امتحانات

نیمه اول بهمن ماه

 1. مشاهده ی میکروسکوچی خزه و سرخس (گامتوفیت,اسپوروفیت),هاگدان,هاگ ها

نیمه دوم بهمن ماه

تشریح ماکروسکوپی بازدانگان(مخروط نر,مخروط ماده,برگها,مقطع میکروسکوپی برگ در سوزنی برگان,گرده کاج)

نیمه اول اسفندماه

               تشخیص گیاهان دو لپه و تک  لپه با استفاده از ریشه ,ساقه تا برگ و گل

 

 

نیمه دوم اسفند ماه

 1. تشریح ماکروسکوپی گل های تک لپه ای و دو لپه ای (صفحه ی 200 کتاب) و بررسی میکروسکوپی بساک و تخمدان
 2. مطالعه ی میکروسکوپی دانه های گرده در گیاهان نهاندانه

نیمه دوم فرودین ماه

 1. تکثیر گیاهان با استفاده از روش های مختلف قلمه زدن و پیوند زدن,تولید بذر,کاشت پیاز
 2. بررسی ماکروسکوپی ساقه های تغییر شکل یافته (ساقه رونده,پیاز,بنه ریزوم,غده)

نیمه اول اردیبهشت ماه

 1. بررسی الگوهای رشد گیاهچه های تیره گندمیان(فعالیت صفحه ی 218 کتاب)
 2. تفسیر حلقه های رشد سالیانه(فعالیت صفحه ی 222 کتاب)

نیمه دوم اردیبهشت ماه

 1. بررسی اثر اتیلن در گیاهان(فعالیت صفحه 232 کتاب)
 2. بررسی مقاطع میکروسکوپی تخمدان و بیضه (از لام های آماده)
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 1:25  توسط سرگروه زیست شناسی کهریزک |